das Maul = mouth (of an animal) Einem geschenkten Gaul

das Maul = mouth (of an animal)
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
= Don’t look a gift horse in the mouth.