Vill Schüler/Studenten missten an der Läscht alles

Vill Schüler/Studenten missten an der Läscht alles doheem printen..
D’Piraten hëllefen iech dobäi! 💪🏻💜
Schéckt einfach dat wat geprint muss ginn un [email protected] a schreift är Adress dobäi. Eis Leit drécken et da fir iech eraus a schécken iech et heem. 📨Schüler